Bij een officiële race hoort ook een officieel reglement!

Artikel 1. Organisatie en doel

a. Activiteiten Commissie Oostwold, verder te noemen ACO, organiseert de ‘Badeendjesrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten.
b. De Badeendjesrace vindt plaats op 1 september 2023, om 19:00 achter Het Witte Paard in Oostwold.
c. De prijzen zijn: eerste prijs 350 euro, tweede prijs 100 euro en derde prijs 50 euro. De resterende opbrengst wordt door de ACO aangewend voor het organiseren van evenementen in Oostwold voor inwoners uit de regio Oostwold.

Artikel 2. Voorschriften voor deelname

a. Deelname aan de Badeendjesrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen. Deelname door minderjarigen of handelingsonbekwamen geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger.
b. Degene die deelneemt aan de Badeendjesrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
c. ACO is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
d. Leden van de ACO zijn niet uitgesloten van deelneming.
e. Het is niet mogelijk om lotnummer(s) te kiezen.
f. Lotnummers zijn niet overdraagbaar.
g. Een lot is uitsluitend geldig indien deze betaald is.
h. Betaling geschiedt contant of met QR-code.
i. Voor een betaling middels QR-code wordt mogelijk de rekening van een privépersoon als derdenrekening gebruikt. Deze persoon maakt het totaalbedrag over aan de ACO.

Artikel 3. Race en Tijdstip

a.De Badeendjesrace vindt plaats op zaterdag 1 september 2023, om 19:00 achter Het Witte Paard in Oostwold. Alle badeendjes zijn voorzien van een uniek/eigen nummer, die corresponderen met een lotnummer. Het lotnummer staat ook op het lootje dat de deelnemer krijgt na aankoop van het lootje samen met het eendje.
b. Afhankelijk van redenen van veiligheid, technische, organisatorische of weersomstandigheden kan de organisatie het tijdstip van de start van de race wijzigen of verplaatsen.

Artikel 4. Speelwijze

a. De deelnemer koopt een genummerd lot en genummerd eendje bij de ACO dan wel bij een door de ACO georganiseerd uitgiftepunt van de loten.
b. De prijs per lot is €2,50, vijf stuks voor €10,-
c. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendjesrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot voor de race is vermeld.
d. Alle badeendjes worden tijdens de Badeendjesrace zoveel als mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten.
e. Het voortbewegen van de badeendjes gebeurt door de stroming van het water, de wind en met behulp van op het water en aan de kant aanwezige personen die ingeschakeld zijn door de organisatie. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen om de stroming van het water te bevorderen met pompen, waterstralen etc. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag.
f. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.
g. Het is de organisatie toegestaan elk badeendje dat niet van de organisatie is, te allen tijde uit de wedstrijd te nemen.
h. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de badeendjes of van de Badeendjesrace, in welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers van deelname aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over de uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
i. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen.
j. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan goederen en/of personen voorafgaande, tijdens of na de race.
k. Het parcours wordt door de organisatie afgezet met linten. Het is niet toegestaan zich voorbij deze markeringen te begeven.

Artikel 5. Prijzen

a. De prijzen worden voorafgaand aan de Badeendjesrace gepubliceerd op de website van de ACO.

Artikel 6. Winnende lotnummers

a. De winnaar van de race is de koper van het lot dat overeenstemt met het nummer van het winnende badeendje. De daaropvolgende prijzen worden toebedeeld aan de kopers van het lot dat overeenstemt met het nummer van het badeendje dat respectievelijk als tweede en derde de lijn van de finish passeert.
b. Ingeval een eendje geen nummer meer heeft (omdat er tijdens de race of tijdens de voorbereiding van de race afgevallen of gewist is), laat de toezichthouder een volgend winnend eendje uit het water pakken.
c. De organisatie beslist over de wijze waarop en de plaats waar de rangschikking van de badeendjes zal worden bepaald.
d. De prijzen zullen uitsluitend worden verdeeld over de daadwerkelijk verkochte loten. Als een met een winnend eendje corresponderend lot niet is verkocht, wint het daaropvolgende binnengekomen eendje de prijs.
e. De nummers van de winnende badeendjes zullen direct na afloop van de betreffende race door afroeping op de locatie bekend worden gemaakt. De winnende lotnummers worden na afloop van de Badeendjesrace tevens vermeld op de website van de organisatie. De organisatie neemt zo mogelijk (indien contactgegevens bekend zijn) contact op met de winnaars.
f. In geval van extreem slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden heeft de ACO het recht om de race uit te stellen, opnieuw te plannen of te annuleren. Ook bij minder dan 150 verkochte loten, kan de betreffende race worden geannuleerd of kunnen de prijzen worden aangepast. Als een race geen doorgang kan vinden, zullen de prijzen per lottrekking worden bepaald.
g. De prijzen kunnen alleen worden geïnd op vertoon van het winnende lot en uiterlijk tot 14 september 2023.
h. Degene die een winnend lot heeft gekocht, heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelf. Dat blijft ter beschikking van de organisatie.
i. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendjesrace.
j. Indien de prijs van de Badeendjesrace niet tijdig of op onjuiste wijze wordt geïnd, dan vervalt de prijs aan de organisatie.
k. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7. Privacy

a. De namen van de eigenaren van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
b. Door het meespelen met de Badeendjesrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.
c. Het staat de organisatie vrij om foto’s en filmopnames, die tijdens de Badeendjesrace worden gemaakt, te publiceren op de website en sociale media van de ACO, alsmede in persberichten over de Badeendjesrace in andere media. De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemers en aanwezigen hiertegen geen bezwaar hebben.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

ACO is niet aansprakelijk voor:

a. het bij de koper weg- of zoekraken van zijn lot, door welke omstandigheid dan ook;
b. fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.
c. onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
d. storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
e. eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
f. het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de Badeendjesrace;
g. Voor het niet afmaken van het parcours door bepaalde badeendjes door welke omstandigheden dan ook;
h. door derden verrichtte handelingen waardoor de uitslag van de race wordt verstoord.

Artikel 9. Onvoorziene gebeurtenissen

Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt besloten op een definitieve en onherroepelijke wijze door de wedstrijdleiding.

Datum vaststelling van dit reglement: juli 2023

Laat gerust een reactie achter!